Jeotermal Enerji Alanında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

İÇERİK

Program: Erasmus+

Anahtar Eylem: İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Eylem: Stratejik Ortaklıklar

Alan: Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar

Projenin ana hedefi: İnovasyonun Geliştirilmesi

Proje Adı: Jeotermal Enerji Alanında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi

Proje Başlangıç Tarihi: 01-12-2019

Proje Bitiş Tarihi: 30-11-2021 (24 ay)

Projenin Öncelikleri:

* Düşük vasıflı veya düşük nitelikli yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yüksek kaliteli öğrenme fırsatları olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

* Dijital çağda açık öğretim ve yenilikçi uygulamalar

* Eğitimcilerin ve yetişkin öğrenicileri destekleyen diğer personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi

Proje web sitesi: www.thermalfarm.net

Proje Facebook sayfası: https://www.facebook.com/Geothermal-Energy-Project

Proje Instagram sayfası: https://www.instagram.com/geothermalenergyproject/?hl=tr

Proje ortakları: * Türkiye (3 yerel ortak), * Yunanistan, * İspanya, * Portekiz, * Hollanda

Proje özeti:

Hayat boyu öğrenme, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü dijital çağın gerektirdiği sürekli yapısal değişiklikler yaşamın tüm alanlarını, bireyleri, toplumları ve ekonomileri etkilemektedir. Hayat boyu öğrenme felsefesinde yetişkin eğitimi ile beceri ve yeterliliklerin sürekli güncellenmesi temel yaklaşım biçimidir. Ekonomi sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının özellikleri ve nitelikleri sürekli olarak değişmektedir. Bu yüzden hızlı bir şekilde değişen dünyada yeni beceriler kazanmak çok önemli hale gelmektedir.

Bu nedenle projemiz, dijital çağın özelliklerine uygun olarak yetişkin becerilerinin geliştirilmesi üzerine inşa edilmiştir. Projenin genel amacı, tarım, gıda endüstrisi ve hayvancılıkta jeotermal enerji kullanarak yeşil ve rekabetçi ekonominin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine katkıda bulunmaktır. Projemizin hedef grubu, jeotermal enerjinin kullanımına ilişkin yetişkin eğitimi alanında çalışan eğitmenler ve bu alanlarda istihdam edilebilecek düşük vasıflı yetişkinlerdir.

Proje Çıktıları:

1- Avrupa'daki yetişkin eğitim merkezleri için kurs modülleri (2 eğitim programı).

2- Avrupa'daki yetişkinler için jeotermal enerji uygulamalarının kullanımı için e-öğrenme modülleri. Tüm modüller ortalama 3-5 dakika sürecek video veya animasyon olarak hazırlanacaktır. Ayrıca, ileri okuma için pdf formatında metinler hazırlanacaktır. Tüm modüller İngilizce olarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak modüller aşağıdaki gibidir;

* Jeotermal enerji

* Yenilenebilir enerji

* Jeotermal enerji kullanım alanları

* Jeotermal seralarda iş güvenliği

* Sebze / meyve / süs bitkileri yetiştirmek için jeotermal seraların kullanımı

* Kurutulmuş gıda hazırlamada Jeotermal Enerji kullanımı

* Balık yetiştirme çiftliklerinde jeotermal enerji kullanımı

3- Elektronik Kitapçık

Proje faaliyetleri

1- Jeotermal Enerji Bilinçlendirme Seminerleri: Proje ortaklarının kendi bölgelerinde yapacakları bilinçlendirme seminerleri.

2- Jeotermal Sera Uygulamaları Girişimcilik Yarışması: Koordinatör kurumun yönetiminde ve Türk ortakların sorumluluğu altında Kızılcahamam bölgesinde yapılacaktır.

3 - Deneysel eğitim seralarında yarışma sonunda seçilmiş iki planın uygulanması.

4- Eğitim-Öğretim faaliyeti, «İş Sağlığı ve Güvenliği» konusunda kısa süreli personel eğitimi.

5- Faaliyetlerin değerlendirilmesi için ulus ötesi proje toplantıları (TM).

6- Jeotermal enerjinin daha verimli kullanılması için strateji geliştirme çalıştayı.

7- Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde yaygınlaştırma faaliyetleri.

*****

CONTEXT

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action: Strategic Partnerships

Field: Strategic Partnerships for adult education

Main objective of the Project: Development of Innovation

Project Title: Development of Adult Skills in the Field of Geothermal Energy

Project Start Date: 01-12-2019

Project End Date: 30-11-2021 (24 months)

Priorities of the Project

* Improving and extending the supply of high quality learning opportunities tailored to the needs of individual low-skilled or low-qualified adults

* Open education and innovative practices in a digital era

* Extending and developing the competences of educators and other personnel who support adult learners

Project web site: www.thermalfarm.net

Project Facebook page: https://www.facebook.com/Geothermal-Energy-Project

Project Instagram page: https://www.instagram.com/geothermalenergyproject/?hl=tr

Project partners

* Turkey (3 local partners), * Greece, * Spain, * Portugal, * Holland

Project Summary

Lifelong learning is an inseparable part of daily life. Because the continuous structural changes required by the digital age affect all areas of life, individuals, societies and economies. Updating the skills and competences is possible through adult education in lifelong learning approach. The quality and quantity of the human resources required by the economic sectors are constantly being changed. That is why gaining new skills becomes very important in an ever-changing world. Therefore, our project is built on the development of adult skills in accordance with the characteristics of the digital age. The general aim of the project is to contribute to the smart, sustainable and inclusive growth of green and competitive economy through the use of geothermal energy in agriculture, food industry and animal husbandry. The target group of our project are the trainers in adult education regarding the use of geothermal energy and the low skilled adults who can be employed in these areas.

Project Outputs

1- Course modules (2 training programs) for adult education centers in Europe.

* The use of Geothermal Energy in dried food preparation

* The use of geothermal energy in fish breeding farms

2- E-learning modules for the use of geothermal energy applications for adults in Europe. All modules will be prepared as videos or animations with an average length of 3-5 minutes. In addition, texts in pdf format will be prepared for further reading. All modules will be prepared in English. The modules to be prepared are as follows;

* Geothermal Energy

* Renewable energy

* Geothermal energy usage areas

* Occupational safety in geothermal greenhouses

* Use of geothermal greenhouses for growing vegetables / fruits / ornamental plants

* The use of Geothermal Energy in dried food preparation

* The use of geothermal energy in fish breeding farms

3- Electronic Booklet

Project activities

1- Geothermal Energy Awareness Seminars: Awareness-raising seminars of the project partners in their own region.

2- Geothermal Greenhouse Applications Entrepreneurship Competition: It is in the administration of the coordinating institution and under the responsibility of the Turkish partners.

3 - Implementation of the two best selected plans in experimental training greenhouses.

4- LTT, Short-term staff training activity on «Occupational Health and Safety».

5- Transnational Project meetings (TMs) for the evaluation of activities.

6- Strategy development workshop for more efficient use of geothermal energy.

7- Dissemination activities at local, regional and international levels.

© Copyright 2013 - EducaLife Eğitim, Bilişim, Proje, Danışmanlık Ltd. Şti.